Ny bok om kulturmiljö av riksintresse norr om Alvesta

Norr om Alvesta ligger området Hjärtanäs - Dansjö - Gåvetorp - Spåningslanda, som är ett riksintresseområde vars historia sträcker sig över lång tid och som är uppdelat i fyra miljöer geografiskt. Det har funnits bosättningar i trakten sedan åtminstone bronsåldern, vilket visar
sig i de väl synliga fornlämningsområdena. De kringliggande miljöerna berättar om att bygden har präglats av goda kommunikationer och ett framväxande odlingslandskap.Centralt i bygden ligger Lekaryds medeltida kyrka och i Hjärtanäs radby syns det oskiftade lantbrukets bystruktur. Dansjö och Gåvetorps representativa gårdar ligger naturskönt på var sida om den långsmala Dansjön.  

- Riksintressesystemet syftar till att skydda kulturhistoriskt värdefulla helhetsmiljöer där landskapet, vägnätet, enskilda byggnader och bebyggelse hör samman i ett komplext system, säger Heidi Vassi, länsantikvarie

Hon berättar vidare att riksintressen är som historieböcker i landskapet. Ofta är dessa platser de finaste områdena i varje län, som människor vill bo och besöka. En  kulturmiljö av riksintresse är ett större lanskapsavsnitt där det finns värden av nationell betydelse och som staten pekat ut som kulturhistoriskt värdefulla områden. I landet finns ca 1700 kulturmiljöer av riksintresse, varav 36 i Kronobergs län. Dessa representerar tillsammans landets historia från stenåldern till nutid. Syftet med riksintressena är att skydda dessa områden mot åtgärder som kan skada värdena.

Kommunerna ska ta hänsyn till värdena i sin planering och länsstyrelserna bevakar sedan att miljöerna inte riskerar att ta skada av exploatering och nya byggprojekt.

-Man kan enkelt uttrycka det att riksintressenas "skydd" aktiveras först den dagen man vill bygga eller förändra något inom riksintresseområdet. Det finns en mytbildning om att man inte får göra någonting inom ett riksintresse. Men så är inte fallet, säger Heidi Vassi.

Kommunen skall vägleda och ge råd till den som vill bygga så att det sker varsamt. Länsstyrelsen för därför en kontinuerlig dialog med kommunerna om innehållet i riksintressena. För att öka kunskapen om riks-intressena publicerar Länsstyrelsen dessutom böcker.

- Riksintresset innefattar berättelsen om industrialiseringen vid 1800-talets slut, något som påverkade samhällets alla strukturer. Den enkla torpbebyggelsen öster om Gåvetorp påminner om statarnas och arbetarklassens levnadsvillkor, förklarar Heidi Vassi.  

Den som vill veta mer om området kan läsa boken "Hjärtanäs-Dansjö- Gåvetorp-Spåningslanda
- kulturmiljö av riksintresse" på Länsstyrelsens hemsida. De har även tryckt i en mindre upplaga, som är gratis.

Bokens författare är frilansjournalisten Thomas Lissing från Växjö.


www.vardagstexter.com är min hemsida. Ulla Sigfridsson heter jag och arbetar bland annat som frilansskribent.  Mina texter handlar om vanliga ovanliga människor. Jag bloggar ibland och skriver en del dikter. 
Jag skriver även reklam- och säljtexter och är van att jobba med sociala medier. Har erfarenhet från att jobba med hemsidor, personaltidningar, kundtidningar, kampanjer, debattartiklar med mera.

 

Under fliken finns mina kontaktuppgifter om någon skulle vilja anlita mig för skrivjobb eller utveckling av sina sociala medier.